Onze burelen en het magazijn zijn gesloten van 15 juli tot en met 2 augustus wegens bouwverlof
Willems Tecno

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Artikel 1. Algemeen

Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. 
Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van de verkoper/leverancier zijn slechts geldig na bevestiging ervan door de afgevaardigde bestuurder. Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz.... zijn niet bindend voor de verkoper/leverancier, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. 
De verkoper/leverancier behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enzovoort. 
De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers, enzovoort gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van de verkoper/leverancier alleszins begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Studies en ontwerpen

Alle door de verkoper/leverancier overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enzovoort blijven diens eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper/leverancier worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij de verkoper/ leverancier.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen worden opgegeven onverpakt Ex Works, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper. De verkoper/leverancier behoudt zich het recht voor om orders met een factuurwaarde lager dan € 50,00 (exclusief BTW) € 7,00 extra administratiekosten aan te rekenen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van de verkoper/ leverancier, netto zonder disconto, contant bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
Protest vermag evenmin de betaling op te schorten. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 15% per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH*. 
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15% op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 800,00 ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is.

*WBBH= Wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van de verkoper/leverancier tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risicog en voor waardevermindering te behoeden.

Artikel 6. Levering

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt geen aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper/leverancier met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst. De verkoper/leverancier behoudt zich het recht voor de levering uit te stellen tot bij het bekomen van een zekerheid omtrent de betaling.

Artikel 7. Verplaatsing, transport en verzekering

De koper/opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk is voor de verkoper/leverancier. De koper/opdrachtgever staat in voor het onderschrijven van de nodige verzekeringen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of levering. 
Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoerr verzekering, douane-formaliteiten, aflevering, enzovoort) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending.
Indien de verkoper/leverancier zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij de verkoper/leverancier zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbaar kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.
De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door de verkoper/ leverancier aan de gangbare tarieven doorgerekend van de koper/ opdrachtgever.

Artikel 8. Verpakking en opruiming

Alle verpakkingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever en worden door de verkoper/leverancier niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De opruiming na de uitvoering van de opdracht is voor rekening van de koper/ opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

Artikel 9. Waarborg

De verkoper/leverancier verleent een waarborg gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering voor verborgen gebreken. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten in haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij verkoper/leverancier uitdrukkelijk het recht voorbehoud om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, hetzij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen.
De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enzovoort. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige omgeving, enzovoort.
De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mee.
De verkoper/leverancier is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.
De verkoper/leverancier verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.
Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de vijf dagen bij ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van de verkoper/leverancier.

Artikel 10. Rechtsbevoegdheid

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Algemene verkoopsvoorwaarden Willems Tecno NV - Ondernemingsnummer 0442.612.087

Op zoek naar een echte vakman?

Willems Tecno N.V.

Leuvensesteenweg 157 -  B- 3070 Kortenberg
Ondernemingsnummer 0442.612.087

Openingsuren Magazijn: elke weekdag van 08u tot 12u
Openingsuren Burelen: elke weekdag telefonisch van 08u tot 12u en enkel per mail of via de online formulieren van 14u tot 17u